Achter de rug

Lid van de Kwaliteitscommissie van de stichting “Ieder MBO een practoraat”, 2017-2020
Deze commissie voert  periodiek een review uit per practoraat. Bij deze review wordt een practoraat een spiegel voor gehouden, is er sprake van een moment van reflectie voor de betrokken mbo-instelling(en) en krijgt het bestuur van de stichting een beter inzicht in de acties die nodig zijn voor de versterking van practoraten binnen het mbo.

Redactiecommissie Toezien, 2018 – 2020
Voorzitter van de redactiecommissie van het magazine voor toezichthouders in onderwijs en kinderopvang, Toezien, van de VTOI/NVTK.

Implementatie van sectorale ambities van samenwerkingsverbanden, mei 2019
Begeleider van de jaarlijkse ontmoeting van samenwerkingsverbanden van bedrijven in de sector, die gezamenlijk de opleiding van leerlingen op zich nemen.

Lid beoordelingscommissie Regionaal investeringsfonds MBO, 2015 – 2019
De beoordelingscommissie geeft de minister van OCW advies over subsidieaanvragen van regionale publiek private samenwerkingsverbanden, die een verbetering van het mbo nastreven. De regeling is verlengd tot 2022.

Workshop Verbeteren aansluiting onderwijs op bedrijfsleven, oktober 2017
Workshop verzorgd als onderdeel van de masterclass Practoraten. Ter ondersteuning van de practoren om hun relatie met het bedrijfsleven te verbeteren.

Verbeteren van de relatie met het werkveld, oktober 2017
Op basis van een gesprekkenreeks met vertegenwoordigers van het werkveld een kritische analyse gemaakt van het gebruik van nascholingscursussen door de sector. Deze analyse bevatte handvatten, die ook zijn benut om tot een vernieuw(en)de aanpak en benaderingswijze te komen die inspeelt op de veranderende opleidings- en professionaliseringsbehoeften van de sector.

Review practoraten, 2017
In opdracht van het bestuur van de stichting Ieder mbo een practoraat heeft een commissie een review uitgevoerd naar de ontwikkeling en de kwaliteit van practoraten.

Leergang MBO, 2016
Al zeventien jaar lang organiseert ecbo de Leergang mbo. Deze jaarlijkse reeks biedt deelnemers een dieper inzicht in de complexiteit van en de actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Als panellid tijdens de slotbijeenkomst geef ik van vanuit het perspectief van het bedrijfsleven feedback op de papers van de deelnemers.

Meld- en Expertisepunt, april 2016
Als vervolg op SOS Vakmanschap is in 2015 het Meld-en expertisepunt klein en uniek beroepsonderwijs Specialistisch Vakmanschap van start gegaan. Het is per 1 april 2016 onderdeel geworden van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in Zoetermeer. Klik hier voor meer informatie.

Toekomstvisie sectoraal fonds, 2015
Het sectoraal fonds wilde een herijking van de missie en visie van het fonds en op basis daarvan een actualisatie van het diensten- en productenportfolio. Deze proactieve aanpak is ondersteunend aan het vernieuwen van de CAO-afspraken over de sectorale bijdragen aan het fonds.

Bijeenkomst over toekomst specialistisch vakmanschap en onderwijs, 20 maart 2014
Tijdens de bijeenkomst die MKB-nl/VNO-NCW en SVGB hadden georganiseerd werden 60 vakmensen uit specialistische beroepsgroepen en branches geïnformeerd over de turbulente ontwikkelingen rondom het mbo-onderwijs.  In de rol van dagvoorzitter blikten we samen vooruit naar de nabije toekomst. Eenstemmigheid was er over de noodzaak dat er een goede opleidingsinfrastructuur moet komen voor kleinschalig specialistisch vakmanschap. Voor meer informatie klik hier.

Nationaal Industrie Debat 2013
Vanuit mijn bestuurlijke rol bij TechniekTalent.nu was ik vooral inhoudelijk betrokken bij de organisatie van het Nationaal Industrie Debat 2013, dat op 2 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht plaatsvond. Klik hier voor meer informatie.

Inhoudelijke ondersteuning van een regionale transitiecommissie 
De commissie was gevraagd met voorstellen te komen die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de samenwerking in de regio tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Mijn rol was de commissie inhoudelijk te ondersteunen en het advies op te stellen.  Het rapport is niet openbaar. Diverse werkgroepen gaan aan de slag met de implementatie van de aanbevelingen.

Uitlijnen lobbytraject 
Op verzoek van een organisatie heb ik bijgedragen aan het uitlijnen van een traject dat er toe moet leiden dat resultaten geboekt worden in het behouden van een voor de branche herkenbare opleidingsstructuur.

Strategiesessie exameninstelling
Op verzoek van het bestuur en de directie van een exameninstelling heb ik een bijeenkomst voorbereid en deze -als gespreksleider- ook begeleid over de uitwerking en implementatie van de strategie van de instelling voor de komende jaren.

Innovatie die werkt 
Het Platform Beroepsonderwijs schakelt bij de Innovatiearrangementen een auditcommissie in die moet bijdragen om de innovatieprojecten succesvoller te laten verlopen en te komen tot innovatie die werkt. De auditcommissie adviseert wat af, maar wat? In mijn rol als voorzitter van de auditcommissie verzorgde ik tijdens het Innovatiecongres 2012 een ‘round up’; tegen welke problemen loopt men aan, wat is de rode draad in de adviezen van de audit-commissie en werken die audits eigenlijk wel. Klik hier voor mijn presentatie.

Vormgeven van sectoraal arbeidsmarktbeleid
Op verzoek van een branche-organisatie heb ik een bijeenkomst begeleid waarin bestuurders, die  namens de branche-organisatie in verschillende organisaties participeren, met elkaar in debat gaan om zich uit te spreken over de meest gewenste vormgeving van het sectoraal arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid.

Strategiesessie opleidingsfonds
Het organiseren en leiden van een bijeenkomst waarin medewerkers en bestuurders van een opleidingsfonds op interactieve wijze de strategie bepalen en eigen maken en waarin zij duidelijkheid krijgen over de verwachtingen en rollen die ieder heeft van zichzelf en van elkaar.


Audit Scholengroep
 
Op verzoek van Het Platform Beroepsonderwijs ben ik betrokken geweest bij het opzetten en uitvoeren van een audit voor een scholengroep in Den Haag. Meer informatie op de website van HPBO.

Leergang Praktijkonderwijs
Deelnemers van de leergang, die door Actis wordt verzorgd, maken een strategisch plan voor hun praktijkschool. Als panellid ben ik in gesprek gegaan met de opstellers van het plan.

Competent City
Tijdens dit jaarlijks event voor het mbo heb ik inhoudelijke ondersteuning verleend bij de voorbereiding van een debat over de invoering van de competentiegerichte kwalificatiedossier en de effecten ervan voor het bedrijfsleven. In het debat ging ook vooral om verder optimalisatie van de samenwerking tussen scholen voor mbo en het bedrijfsleven.

Strategisch meerjarenplan opleidingsfonds
In dit project heb ik het bestuur en de directie van een opleidingsfonds ondersteund bij het traceren van relevante ontwikkelingen voor het fonds, de implicaties ervan voor het fonds en met het vervolgens vaststellen van het strategisch meerjarenplan.

Doorbraakproject Professionalisering 
In het innovatiearrangement Doorbraak in Professionalisering zijn 6 roc’s het avontuur aangegaan om met een nieuwe methodiek, de doorbraakmethodiek, te experimenteren met een eigen aanpak om teams in beweging te krijgen om te professionaliseren om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Het auditteam van het Platform Beroepsonderwijs (HPBO), waarvan ik voorzitter ben, bezocht alle projecten en heeft een oordeel over de voortgang van de afzonderlijke projecten en over het onderzoek en het doorbraak karakter van het project.

Koninklijke Horeca Nederland
De branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland heeft een project uitgevoerd gericht op het (verder) professionaliseren van de leden op onderwijsterrein. In het project vervulde ik de rol van projectleider.

Symposium Wie wat wil van het onderwijs
Ter gelegenheid van het afscheid van Chiel Renique als secretaris Onderwijs van VNO-NCW was ik op 23 juni de dagvoorzitter van dit symposium. Vanuit de rol van de overheid (Fons van Wieringen), de onderwijsprofessional (Hubert Croonen) en het bedrijfsleven (Andre van der Leest en Gerard Jacobs) zijn opvattingen en visies op de stellingname gepresenteerd. Klik hier voor de afscheidsbundel.

Begeleiden van leren in de praktijk
De Onderwijsraad heeft in april een advies uit gebracht over het actieplan mbo 2011 2015. Mijn onderzoek Begeleiden van leren in de praktijk fungeerde als ondersteunende studie voor het advies. In dit onderzoek zijn op basis van interviews overeenkomsten en verschillen tussen branches ten aanzien van de begeleiding van leerlingen vanuit school en bedrijf beschreven en van commentaar voorzien.

Human Capital Chemie
Binnen dit project hield ik me vooral bezig met de Aansluiting en afstemming onderwijs en bedrijfsleven, onderdeel van Human Capital Agenda van de Regiegroep Chemie. Het project is zijn laatste jaar ingegaan. Meer informatie op de website.

Gouden Ervaringscertificaat 2010
Als jurylid besliste ik mee over wie het Gouden Ervaringscertificaat gaat winnen. De winnaar is geworden: Machinale Houtbewerking Bronkhorst bv. Het bedrijf ontvangt een geldprijs van 10.000 euro. De andere twee genomineerden krijgen een cheque van 2.500 duizend euro. Klik hier voor meer informatie.

Studiemiddag mbo-hbo De praktijk als motor van de doorstroom
Tijdens deze studiemiddag van vier ROC’s en een HBO-instelling verzorgde ik een inleiding en ben ik in gesprek gegaan met de deelnemers. Klik hier voor mijn presentatie.

Zuivelindustrie
Op 5 oktober was ik dagvoorzitter van een terugkomdag, waarin vertegenwoordigers van de zuivelindustrie de uitwerkingen van de voorstellen met belanghebbenden in de zuivelindustrie bespraken. Het verslag van de bijeenkomst treft u hier aan.

Actiebijeenkomst kleinschalige branches en vakopleiding

MKB-Nederland, VNO-NCW, Koninklijke Metaalunie en Kenniscentrym SVGB organiseerden op 4 oktober een actiebijeenkomst ‘Kansen voor kleinschaligheid’  waarin de opleidingsinfrastructuur voor kleinschalige branches en beroepsgroepen centraal stond. Vertegenwoordigers van dit vaak vergeten deel van de economie gingen met elkaar in gesprek en deelden hun zorgen met als doel acties te bespreken om het tij te keren. Als dagvoorzitter mocht ik deze bijeenkomst leiden.

NVOR Symposium, 30 september 2010

Voor wie is het mbo: deelnemers, bedrijfsleven of samenleving?

De werkgroep Beroepsonderwijs van de Ned.Ver. van OnderwijsRecht (NVOR) organiseerde dit symposium. De centrale vraag was wat we verwachten van het middelbaar beroepsonderwijs:

  • dat deelnemers zich door dit onderwijs persoonlijk goed kunnen ontwikkelen,
  • dat zij een vak leren waarin zij aan de slag kunnen of
  • dat zij voldoende bagage meekrijgen voor bijvoorbeeld een hbo-opleiding?

Strategiedag van een opleidingsfonds, juni 2010
Als dagvoorzitter en gespreksleider heb ik een opleidingsfonds ondersteund om de lijnen voor de strategische koers voor de komende jaren te helpen vaststellen.

Prikkelen tot meer en beter. Bevorderen van samenwerking tussen mbo en bedrijfsleven

In opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland ben ik nagegaan of het huidige regelsysteem voor het mbo voldoende prikkels bevat voor scholen om de samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken. Ook is onderzocht of scholen voor beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in staat zijn in de regio duurzame partnerships aan te gaan.

Workshop Arbeidsmarkt zuivel
In opdracht van het Productschap voor Zuivel was ik medevoorbereider van de workshop Arbeidsmarkt Zuivel, die op 18 mei 2010 plaatsvond. Tijdens de dag zelf fungeerde ik dagvoorziiter.

Mijn optreden bij Radio Politiek op 29 april 2010

Commentaar op voorstellen voor het mbo door de werkgroep Productiviteit Onderwijs in het kader van de brede heroverweging.

Innovatie-Arrangement Beroepsonderwijs
Namens de Stichting van de Arbeid was ik betrokken bij de wijziging van de regeling Innovatie-Arrangement.

HBO-masters en het bedrijfsleven

Presentatie tijdens het 3de jaarcongres Masters, Lectoren en Onderzoek dat op 15 december 2009 plaatsvond.

Horizontale verantwoording. In jaarverslagen ROC’s blijft betrokkenheid bedrijfsleven onduidelijk

Artikel in Profiel, het vakblad voor de bve-sector

Gouden Ervaringscerficaat 2009
Samen met Leo Hartman (Bestuurslid Vakcentrale FNV) en Martien van de Wetering (projectleider EVC bij Thales) beoordeelde ik als lid van de jury van het Gouden Ervaringscertificaat de inzendingen. Op 10 december 2009 vond de uitreiking plaats.De AlMI Machinefabrik is de winnaar geworden, die naast de eer ook nog 10.000 euro opstrijkt.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten
In opdracht van het Kenniscentrum EVC onderzocht ik wat de optimale manier is om de kwaliteit van EVC-trajecten duurzaam te borgen.