Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar SBB

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 14 april als hamerstuk afgedaan. SBB bereidt nu in samenwerking met de ministeries van OCW en EZ de statutenwijziging en het bestuursreglement voor. De minister moet deze documenten goedkeuren voordat zij SBB zal aanwijzen als samenwerkingsorganisatie die de wettelijke taken bpv, kwalificeren & examineren en arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie uitvoert.Door het besluit van de Eerste Kamer zullen de kenniscentra per 1 augustus 2015 hun wettelijke taken overdragen naar SBB. Hiertoe worden de overdrachtsovereenkomsten kenniscentra РSBB  opgesteld.

Voor het kleinschalig specialistisch vakmanschap treden per genoemde datum ook veranderingen in. De DHTA wordt onderdeel van MBO-Amersfoort, maar blijft gehuisvest in Utrecht. Het meld- en expertisepunt zal als zelfstandige stichting verder gaan, die gehuisvest wordt bij de DHTA. Zo blijven deze activiteiten nauw op elkaar betrokken en is de uitvoering op goede wijze geborgd. Met SBB en de sectorkamer Specialistisch Vakmanschap zullen goede samenwerkingsafspraken gemaakt worden, zodat de beleids- en adviesfunctie van SBB zich gevoed weet door de kennis en expertise die in het Meld- en expertise op basis van de tientallen meldingen opgedaan wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *