Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar SBB

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 14 april als hamerstuk afgedaan. SBB bereidt nu in samenwerking met de ministeries van OCW en EZ de statutenwijziging en het bestuursreglement voor. De minister moet deze documenten goedkeuren voordat zij SBB zal aanwijzen als samenwerkingsorganisatie die de wettelijke taken bpv, kwalificeren & examineren en arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie uitvoert. Lees verder