Werken aan draagvlak bij samenwerking bedrijfsleven en beroepsonderwijs

Het gaat nu snel, althans zo lijkt het. Het nieuwe arrangement over de samenwerking tussen het bedrijfsleven en middelbaar beroepsonderwijs krijgt steeds meer contouren. Niet in de laatste plaats vanwege de besluitvorming van de minister van OCW over het toekomstig model. Of het het beste model is voor de borgen van de betrokkenheid en zeggenschap van het sectorale bedrijfsleven laat ik nu in het midden. Daarover is het afgelopen jaar intensief gediscussieerd.

Er moeten nog veel zaken geregeld worden. In die zin is het terecht dat de minister in een brief aan de besturen van de kenniscentra van 21 oktober het gekozen model een ‘richting’ en een ‘stip op de horizon’ noemt. Het model is dus niet af en vraagt op vele onderwerpen nadere uitwerking. Een belangrijke is dat het draagvlak voor het model groter kan, en daaraan wil de minister samen met SBB de komende tijd gaan werken. Lees verder

Samenwerking bedrijfsleven en mbo

SBB heeft de minister advies gegeven over de nieuwe vormgeving van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het mbo. De minister is positief, zo blijkt uit een persbericht, om deze samenwerking via één organisatie te laten verlopen, waarbij zogenaamde sectorkamers moet zorgen dat de betrokkenheid en zeggenschap van het sectorale bedrijfsleven geborgd is. Deze transitie gaat gepaard met een forse bezuiniging op het budget van de kenniscentra. Lees verder

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

NID20131002ATijdens het nationaal industrie debat heeft de voorzitter van TechniekTalent.nu de monitor Technische Arbeidsmarkt 2013, die door SEO in opdracht van TechniekTalent.nu is uitgevoerd, overhandigd aan Paul de Krom, aanjager TechniekPact, en aan Guido Landheer, directeur Topsectoren EZ. De hoofdconclusie van de monitor is dat de arbeidsproductiviteit en winstgevendheid technisch bedrijfsleven onder druk staan door krapte op arbeidsmarkt. Lees verder